ค้นพบ บุคคลที่มีน้ำใจ

คุณชูชาติ จาก สพป.เชียงราย เขต 4  เป็นบุคคลลเก่งมีฝ่ีมือ หล่อ และมีน้ำใจกับเพื่อนๆ  พี่ๆ  นักประชาสัมพันธ์ สพฐ. เมื่อครั้งอบรมพัฒนานักประชาสัมพันธ์ โรงแรมอะเดรียติก กทม.

Advertisements

คิดใหม่ทำใหม่”โรงเรียนจันทราราม”

ผู้บริหารโรงเรียนจันทรารามร่วมกับบุคลากรในสังกัดร่วมใจร่วมแรงกันใจปรับปรุงพัฒนาระบบในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับผลประโยชน์สุูงสุด

ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจกันทั้่วหน้า

อัปเกรดเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.2555

 สพฐ.ได้จัดอบรมนักประชาสัมพันธ์ในสังกัด จำนวน  408 คน ในระหว่างวันที่  20 – 23 มีนาคม  2555  ณ โรงแรมอะเดรียติก  กทม.  โดยจัดหลักสูตร  3 หลักสูตร

คือ IT  เพื่อการสื่อสาร   เทคนิคการถ่ายภาพ และภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.